Aktualności - Powiat Choszczeński https://powiatchoszczenski.pl/rss/aktualnosci.xml https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/ii-sesja-rady-powiatu-choszczenskiego.html https://powiatchoszczenski.pl/files/news/cropped-akt-foto-283.jpg II Sesja Rady Powiatu Choszczeńskiego II Sesja Rady Powiatu Choszczeńskiego <p align="center">UPRZEJMIE ZAWIADAMIAM, IŻ <strong>II SESJA</strong></p> <p align="center"><strong>RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO</strong></p> <p align="center">ODBĘDZIE SIĘ DNIA <strong>20 CZERWCA 2024 R. O GODZ. 10<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"><strong>W ZESPOLE  SZKÓŁ NR 2 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE,</strong></p> <p align="center"><strong>PRZY UL. POLNEJ 5</strong>  (WEJŚCIE OD STRONY DZIEDZIŃCA – <br /> TYŁ BUDYNKU SZKOŁY)</p> <p>PORZĄDEK OBRAD:</p> <p>1.         OTWARCIE OBRAD I POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI.</p> <p>2.         STWIERDZENIE QUORUM.</p> <p>3.         PRZYJĘCIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD.</p> <p>4.         PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI. (<em>PROTOKÓŁ NR I/2024 Z DNIA 6 MAJA 2024 R.)</em></p> <p>5.         SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI. </p> <p>6.         ROZPATRZENIE RAPORTU O STANIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO ZA ROK 2023.</p> <p>            6.1      DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO.</p> <p>                                   6.1.1 GŁOSY RADNYCH;</p> <p>                                   6.1.2 GŁOSY MIESZKAŃCÓW.</p> <p>6.2      PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ZARZĄDOWI POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO WOTUM ZAUFANIA – DRUK NR 11.</p> <p>7.         ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK.                    </p> <p>7.1       PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO ZA ROK 2023.</p> <p>7.2      ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA NIERUCHOMEGO POWIATU  CHOSZCZEŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.</p> <p>7.3      ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ UCHWAŁY NR 50.21.4.2024 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2024R.  W SPRAWIE WYDANIA OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ ZARZĄD POWIATU SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO ZA 2023 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA.</p> <p>7.4      PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWIATU.</p> <p>7.5      PRZEDSTAWIENIE OPINII KOMISJI REWIZYJNEJ W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO ZA ROK 2023.</p> <p>7.6      PRZEDSTAWIENIE WNIOSKU KOMISJI REWIZYJNEJ W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO.</p> <p>7.7      ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O WNIOSKU KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO.</p> <p>            7.8      DYSKUSJA</p> <p>7.9      PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK – DRUK NR 12;</p> <p>7.10    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK DLA ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – DRUK NR <span style="color: inherit;">13;                                                                                                                                                                              </span></p> <p>8.         OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W OPARCIU O ANALIZĘ LOKALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNEJ I DEMOGRAFICZNEJ ZA 2023 R.</p> <p>9.         INFORMACJA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG O WYKONANIU ZADAŃ ZA II PÓŁROCZE 2023R. I I PÓŁROCZE 2024 R. ORAZ PLANOWANYCH ZADANIACH NA II PÓŁROCZE 2024R. </p> <p>10.      PODJĘCIE UCHWAŁ:     </p> <p>10.1    W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z OBSZARU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO, Z PRZEZNACZENIEM NA POPRAWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W 2024 ROKU – DRUK NR 14;</p> <p>10.2    W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ” IM. WŁADYSŁAWA STASIAKA NA LATA 2022-2024 – DRUK NR 15;</p> <p>10.3    W SPRAWIE DELEGOWANIA RADNYCH RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO DO SKŁADU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU – DRUK NR 16;</p> <p>10.4    ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR VII/92/20219 RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD ROZLICZANIA TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI, DLA KTÓRYCH USTALONY PLAN ZAJĘĆ JEST RÓŻNY W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH ROKU SZKOLNEGO, ZASAD UDZIELANIA I ROZMIARU OBNIŻEK TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELOM, KTÓRYM POWIERZONO STANOWISKA KIEROWNICZE W SZKOŁACH LUB PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, OKREŚLENIA TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, LOGOPEDÓW, DORADCÓW ZAWODOWYCH, TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT CHOSZCZEŃSKI – DRUK 17;</p> <p>10.5    ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XII/195/2017 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH DLA NAUCZYCIELI KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKÓW I SPOSOBU ICH PRZYZNAWANIA – DRUK NR 18;</p> <p>10.6    W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU PN. VOUCHER ZATRUDNIENIOWY WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027 – DRUK NR 19;</p> <p>10.7    W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ – DRUK NR 20;</p> <p>10.8    W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA 2024 R. – DRUK NR 21;</p> <p>10.9    ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XXXIX/365/2023 RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2023 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA ROK 2024 – DRUK NR 22;</p> <p>10.10  ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XXXIX/366/2023 RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2023 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2032 – DRUK NR 23;</p> <p>10.11  ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – DRUK NR 24;</p> <p> </p> <p>10.12  W SPRAWIE ZMIANY PRZEDSTAWICIELI RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO DO RADY SPOŁECZNEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHOSZCZNIE POWOŁANEJ NA KADENCJĘ 20232025 – DRUK NR 25;</p> <p> </p> <p>10.13  ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XXXVIII/353/2023 RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO Z DNIA 9 LISTOPADA 2023 R. W SPRAWIE POWOŁANIA RADY SPOŁECZNEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHOSZCZNIE – DRUK 26;</p> <p> </p> <p>10.14  W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA W ROLI LIDERA DO REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA POD NAZWĄ „DOM – RODZINA”– DRUK NR 27;</p> <p>10.15 W SPRAWIE ROZPATRZENIA PETYCJI – DRUK NR 28;</p> <p>10.16  W SPRAWIE UZNANIA PETYCJI ZA NIEZASŁUGUJĄCĄ NA UWZGLĘDNIENIE – DRUK NR 29;</p> <p>10.17  UPOWAŻNIENIA WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – DRUK NR 30;</p> <p>10.18  ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO – DRUK NR 31;</p> <p>10.19  ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU PRACY RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA ROK 2024 – DRUK NR 32;</p> <p>10.20  W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANÓW PRACY STAŁYCH KOMISJI RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA ROK 2024 – DRUK NR 33.</p> <p>11.      INTERPELACJE, ZAPYTANIA, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH.</p> <p>12.      ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI.</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;" align="center">Przewodnicząca Rady Powiatu             </p> <p style="text-align: center;">mgr Jolanta Kiłoczko</p> <pre> </pre> 2024-06-12T14:46:43+02:00 pl https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/ii-sesja-rady-powiatu-choszczenskiego.html https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/awaria-systemu-cepik.html https://powiatchoszczenski.pl/files/news/cropped-akt-foto-274.jpg Awaria systemu CEPiK usunięta! Awaria systemu CEPiK usunięta! <pre>Obecnie awaria łącza jest już usunięta.</pre> <pre>Wszelkie sprawy w zakresie rejestracji, ewidencji pojazdów czy prawo jazdy są w pełni uruchomione.</pre> <pre> <br />Z poważaniem,<br /> <br />Krzysztof Zieliński<br />Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu<br />Starostwo Powiatowe w Choszcznie</pre> 2024-06-11T14:50:21+02:00 pl https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/awaria-systemu-cepik.html https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/nowych-reprezentacyjne-bluzy.html https://powiatchoszczenski.pl/files/news/cropped-akt-foto-275.jpg Zakup nowych reprezentacyjnych bluz dla MOSW Zakup nowych reprezentacyjnych bluz dla MOSW <p>Zawodniczki i zawodnicy z Międzyszkolnego Ośrodka Sportów Wodnych w Choszcznie pięknie prezentują się w nowych reprezentacyjnych bluzach , których zakup możliwy był dzięki realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja i upowszechnianie sportów wodnych w Powiecie Choszczeńskim”.</p> <p>Podczas jednego z treningów bluzy przekazała sportowcom starosta choszczeńska Wioletta Kaszak.</p> <p>Inicjatorem zakupu niezbędnej odzieży był trener sekcji Kajak Polo Daniel Jarmarkiewicz, który mówi, że „bluzy są już w użytku, zarówno zawodnicy jak i trenerzy mieli okazję prezentować się w nich na Międzynarodowym Turnieju Kajak Polo w Szczecinie, Pucharze Polski w Leśnej i Międzynarodowym Turnieju w Kaniowie, przed nami wiele imprez, sezon Kajak Polo dopiero rozkręca się na dobre, szykujemy się do najważniejszych zawodów m.in. Mistrzostw Polski a także do gry w reprezentacji Polski, Pucharze Europy i Mistrzostwach Świata”.</p> <p>Zakup bluz wsparli również Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy w Choszcznie, Usługi Dekarsko-Budowlane Piotr Kowalski i Pomoc Kanalizacyjno-Wodna Adrian Grejć.</p> 2024-06-11T12:34:15+02:00 pl https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/nowych-reprezentacyjne-bluzy.html https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/zgromadzenie-sprawozdawczo-wyborcze-stowarzyszenia-lider-pojezierzy.html https://powiatchoszczenski.pl/files/news/cropped-akt-foto-276.jpg Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” <p>W czwartek 6 czerwca br. w Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie, gm. Krzęcin, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”.</p> <p>Przypomnijmy, iż Stowarzyszenie „Lider Pojezierzy” tworzy 21 jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego. Podczas zgromadzenia udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi, natomiast w wyniku głosowania nowym prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” został Piotr Sobolewski burmistrz Myśliborza, wiceprezeską Ewa Gąsiorowska-Nawój starosta pyrzycka, wiceprezesem Artur Raczyński burmistrz Choszczna, w skład zarządu weszli: starosta choszczeńska Wioletta Kaszak, burmistrz Barlinka Bernarda Lewandowska, burmistrz Drawna Wojciech Wiśniowski i burmistrz Lipian Bartłomiej Królikowski.</p> <p>Głównym zadaniem nowego zarządu będzie wdrożenie strategii partnerstwa zapewniającej ok. 30 mln euro na przedsięwzięcia inwestycyjne i społeczne <span style="color: inherit;">w gminach i powiatach zrzeszonych w stowarzyszeniu w perspektywie unijnej FEPZ 2021-2027.</span></p> <p>zdj. <a href="https://www.facebook.com/gkrzecin?__cft__%5b0%5d=AZU8oPVX4tKn2o5y5fpA3gR2-G_CvUs2iQDQZ9M5OBde8l3_MBXeYz8DJq_-O6x3d-LeNTQUlN3wJlYzSCERty0YNZCA2YrpWUUe41qDMh0NCcopgRWlCxwSEFVEMq0Q7rNCvn-eS90NKTH_lNpiKo_muSKwmcSSMYGztO_TmfUxiRGwVq0cyBZ0nqtXrvCber2tcX6824Gbwq8-9wa0yK_l&__tn__=-%5dK-R">GMINA Krzęcin</a></p> 2024-06-10T12:39:53+02:00 pl https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/zgromadzenie-sprawozdawczo-wyborcze-stowarzyszenia-lider-pojezierzy.html https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/45-final-ogolnopolskiego-turnieju-bezpieczenstwa-w-ruchu-drogowym.html https://powiatchoszczenski.pl/files/news/cropped-akt-foto-277.jpg 45. Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 45. Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym <p>W dniach 6-7 czerwca br. w Bierzwniku odbył się 45. Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.</p> <p>Głównym organizatorem turnieju była Szkoła Podstawowa w Zieleniewie. Uczniowie szkół podstawowych z całej Polski prezentowali swoje umiejętności podczas udzielania pierwszej pomocy oraz podczas jazdy sprawnościowej rowerem po torze przeszkód i po miasteczku, rozwiązywali testy dot. wiedzy ze znajomości przepisów ruchu drogowego.</p> <p>Celem turnieju jest podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji młodych uczestników ruchu drogowego oraz przygotowanie ich do bezpiecznej i odpowiedzialnej aktywności na drodze.</p> <p>Wśród zaproszonych gości obecni byli starosta choszczeńska Wioletta Kaszak i wicestarosta Stanisław Rydz, którzy dopingowali mocno wszystkie zawodniczki i zawodników.</p> <p> </p> <p>A tak przedstawia się klasyfikacja indywidualna:</p> <p>I miejsce - Karol Hudzik - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie (woj. małopolskie)</p> <p>II miejsce - Daria Neubauer - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szopie (woj. pomorskie)</p> <p>III miejsce - Emilia Piekarz - Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej (woj. podkarpackie)</p> <p>wyróżniono również - Annę Kizior - Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej (woj. podkarpackie) oraz Maję Żmudę - Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku (woj. lubuskie).</p> <p> </p> <p>Klasyfikacja drużynowa:</p> <p>I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej (woj. podkarpackie)</p> <p>II miejsce - Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku (woj. lubuskie)</p> <p>III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie (woj. małopolskie)</p> <p>Dużym zainteresowaniem cieszył się Powiatowy Festyn "Zabłyśnij na drodze", w którym nie mogło zabraknąć naszego powiatowego Piastka.</p> <p> </p> <p>Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 45. Finału Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym jak i wszystkim uczestniczkom i uczestnikom oraz organizatorom turnieju!</p> 2024-06-10T07:57:59+02:00 pl https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/45-final-ogolnopolskiego-turnieju-bezpieczenstwa-w-ruchu-drogowym.html https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/droga-bogdanka-sitnica-bedzie-jeszcze-bezpieczniejsza.html https://powiatchoszczenski.pl/files/news/cropped-akt-foto-279.jpg Droga Bogdanka-Sitnica będzie jeszcze bezpieczniejsza Droga Bogdanka-Sitnica będzie jeszcze bezpieczniejsza <p>Droga Bogdanka-Sitnica będzie jeszcze bezpieczniejsza i bardziej komfortowa!</p> <p>Dobiega końca realizowana przez powiat choszczeński inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2243Z Bogdanka-Sitnica" o długości 4,5 km.</p> <p>Warto wspomnieć, że w ciągu modernizowanej drogi znajdują się w bardzo złym stanie technicznym dwa odcinki o dł. ok. 380 mb i 200 mb drogi należące do powiatu strzelecko-drezdeneckiego w woj. lubuskim.</p> <p>22 maja br. w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich odbyło się kolejne już spotkanie starosty choszczeńskiej Wioletty Kaszak ze starostą strzelecko-drezdeneckim Radosławem Świekatowskim, który przedstawił koncepcję remontu odcinków drogi należących do powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Modernizacja tych odcinków możliwa będzie dopiero po aplikacji środków przeznaczonych na ten cel.</p> <p>Przypomnijmy, iż cała inwestycja "Modernizacja dróg powiatowych nr 2243Z Bogdanka-Sitnica oraz 2222Z Recz-Żeliszewo" realizowana jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, całkowita wartość zadania wynosi:16 158 106,02 zł a otrzymane przez <a href="https://www.facebook.com/powiatchoszczenskiPL?__cft__%5b0%5d=AZXV9uAWMX8wlAU6LPVLhhKsvLWILtC82Ay3hi9JTkfaStmQGhHvw3NPxQu8HninaPTzkcKZMhdiB-jCZkJs8uIVaVZEEUDJlU-oAcKH3lLi_J4TrCeI4bbB1i2dJro3OrAGMdPnwZeLonSgiGsXkqV2TF9XFn4PHFJsbuqQ7m5DQ57cVmDPBifMwEIiXk2QyYH8WrFv-rJ_a7xMOu1gjiK9&__tn__=-%5dK-R">Powiat Choszczeński</a> dofinasowanie to kwota 15 350 200,72 zł. Wykonawcą prac jest firma "Maldrobud" sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Myśliborzu.</p> <p> </p> 2024-06-07T08:11:47+02:00 pl https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/droga-bogdanka-sitnica-bedzie-jeszcze-bezpieczniejsza.html https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/nowy-dowodca-choszczenskiego-dywizjonu-artylerii-samobieznej.html https://powiatchoszczenski.pl/files/news/cropped-akt-foto-278.jpg Nowy dowódca Choszczeńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej Nowy dowódca Choszczeńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej <p>Dziedziczenie i kultywowanie tradycji artyleryjskich kształtuje postawy obywatelskie i ducha bojowego żołnierzy, pogłębia procesy integracyjne i zwartość Sił Zbrojnych, a także pobudza do wzmożonego wysiłku szkoleniowego oraz umacnia więzi wojska ze społeczeństwem.</p> <p>Dziś swoje święto obchodził Choszczeński Dywizjon Artylerii Samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera, który jest spadkobiercą chlubnych tradycji Brygady Artylerii Cekhauzu Warszawskiego (1767-1789), 2. Brygady Artylerii (1789-1794), kompanii artylerii lekkiej Legii Naddunajskiej (1800-1801), 2. batalionu artylerii pieszej (1807-1813), 2. pułku artylerii Legionów (1914-1940), 2. Warszawskiego pułku artylerii lekkiej (1939-1940), 2. pułku artylerii (1943-1992), 2. pułku artylerii Legionów im. Króla Władysława IV (1992-1995), 2. pułku artylerii mieszanej im. Króla Władysława IV (1995-2001), 2. pułku artylerii im. Króla Władysława IV (2001-2011).</p> <p>Podczas uroczystej zbiórki kultywowania tradycji artyleryjskich mjr Bartłomiej Dadyński przekazał dowodzenie Choszczeńskim Dywizjonem Artylerii Samobieżnej swojemu następcy ppłk. Stanisławowi Kwiatkowskiemu. Z tej okazji starosta choszczeńska Wioletta Kaszak podziękowała ustępującemu dowódcy za dotychczasową współpracę oraz niezłomną postawę w pracy i służbie Ojczyźnie, życząc Mu satysfakcji i poczucia spełnienia <br /> z wykonywanego zawodu.</p> <p>„Choszczno od lat jest dumne z obecności Wojska Polskiego na swoim terenie. Współpraca Powiatu Choszczeńskiego z jednostkami stacjonującymi jest dla nas niezwykle ważna. Pański wkład w budowanie gotowości bojowej oraz doskonalenie umiejętności żołnierzy artylerii samobieżnej będzie kluczowy dla osiągnięcia naszych wspólnych celów” – powiedziała starosta do ppłk. Stanisława Kwiatkowskiego gratulując objęcia stanowiska Dowódcy Choszczeńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej.</p> <p>Świętu Choszczeńskiego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej towarzyszyła defilada pododdziałów dywizjonu oraz pokaz sprzętu wojskowego.</p> <p>W wydarzeniu uczestniczyli wicestarosta choszczeński Stanisław Rydz, radna Rady Powiatu Choszczeńskiego Magdalena Sieńko, zastępca burmistrza Choszczna Andrzej Kowalik, przedstawiciele służb mundurowych.</p> <p> </p> 2024-06-07T08:02:05+02:00 pl https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/nowy-dowodca-choszczenskiego-dywizjonu-artylerii-samobieznej.html https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/zapraszamy-mieszkancow-gminy-bierzwnik-choszczno-krzecin-i-recz.html https://powiatchoszczenski.pl/files/news/cropped-akt-foto-273.jpg Zapraszamy mieszkańców Gminy Bierzwnik, Choszczno, Krzęcin i Recz Zapraszamy mieszkańców Gminy Bierzwnik, Choszczno, Krzęcin i Recz <p><strong>Zapraszamy mieszkańców Gminy Bierzwnik, Choszczno, Krzęcin i Recz na spotkanie pn.: ,,Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER), który jest kontynuacją Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.</strong></p> <p>Spotkanie odbędzie się 12.06.2024 r. w Choszcznie, w Choszczeńskim Domu Kultury (ChDK), ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno w godzinach 15:00-18:00. <br /> Parking: auto można zaparkować bezpośrednio za budynkiem ChDK lub na miejscach postojowych sąsiedniej ulicy, tj. ul. Kwiatowej (na prawo za Spichlerzem). <br /> W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy: <br /> 502-022-886 / <a href="mailto:promocja@liderpojezierza.pl">promocja@liderpojezierza.pl</a></p> <p>Do zobaczenia na spotkaniu!  </p> <p><img src="/files/image/Plakat-Bierzwnik-Choszczno-Krzecin-Recz-12_06_2024-r_.jpg" alt="" width="2495" height="3515" /></p> 2024-06-06T09:32:02+02:00 pl https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/zapraszamy-mieszkancow-gminy-bierzwnik-choszczno-krzecin-i-recz.html https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/powszechny-program-szczepien-przeciw-hpv.html https://powiatchoszczenski.pl/files/news/cropped-akt-foto-280.jpg Powszechny program szczepień przeciw HPV Powszechny program szczepień przeciw HPV <p><span style="color: inherit;">HPV (Human Papilloma Virus) to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka. HPV odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe.</span></p> <p>Przed zakażeniem HPV może uchronić szczepionka. Szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych.</p> <p><span style="color: inherit;">Dlatego powszechne programy szczepień przeciw HPV najczęściej wskazują na dziewczynki i chłopców w wieku 12-13 lat.</span></p> <p> <span style="color: inherit;">Powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV jest skierowany do dziewcząt i chłopców po ukończeniu 11. roku życia do ukończenia 14. roku życia.</span></p> <p> <span style="color: inherit;">Zachęcamy do zapoznania się z tematem szczepień przeciw HPV.</span></p> <p> </p> 2024-06-06T08:16:49+02:00 pl https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/powszechny-program-szczepien-przeciw-hpv.html https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/swieto-szkoly.html https://powiatchoszczenski.pl/files/news/cropped-akt-foto-282.jpg ŚWIĘTO SZKOŁY ŚWIĘTO SZKOŁY <p> </p> <p>Dziś w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie odbył się uroczysty apel z okazji Święta Szkoły.</p> <p>Od 2 czerwca 1999 r. szkoła nosi imię Noblistów Polskich, a jej misją jest promowanie wszechstronnego rozwoju uczniów, inspirowanego dorobkiem wybitnych patronów.</p> <p>Uczestnicząca w wydarzeniu starosta choszczeńska Wioletta Kaszak podziękowała dyrektorce szkoły Beacie Chmielewskiej, nauczycielkom i nauczycielom, a także pracownikom za ich nieustający trud i zaangażowanie, a uczennicom i uczniom życzyła sukcesów w nauce i realizacji marzeń. „Razem tworzycie przyszłość opartą na wiedzy, szacunku i wzajemnym wsparciu. Jestem z Was dumna!” – dodała starosta.</p> <p>Podczas uroczystości wręczono nagrody tym, którzy wykazali się wiedzą w konkursach m.in. „Konkurs na najlepszego handlowca”, „Przedsiębiorczość”, 69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” i sprytem podczas turniejów piłki nożnej, siatkowej i tenisa stołowego. W plebiscycie Belfer Roku 2024 w kategorii „Oaza bezpieczeństwa” i „Serce na dłoni” zwyciężyła Agnieszka Kurpiewska, natomiast „Skarbnicą wiedzy” została Barbara Ciecierska.</p> <p>Piątego czerwca obchodzony jest również Dzień Ochrony Środowiska, nawiązując do niego organizatorzy przygotowali piknik ekologiczny pełen atrakcji. Jedną z nich był „Pchli Targ – Vinted”, gdzie można było nabyć przedmioty z drugiej ręki i podarować im drugie życie. Rozstrzygnięto także konkursy ekologiczne: „Czysta planeta”, „Segreguję i sortuję, a co mogę odzyskuję” oraz „Drugie życie rzeczy”. Efekty prac można było podziwiać w holu szkoły.</p> <p>Zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęli również przewodnicząca Rady Powiatu Choszczeńskiego Jolanta Kiłoczko oraz wicestarosta Powiatu Choszczeńskiego Stanisław Rydz.</p> <p>Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć! Życzymy dalszych sukcesów i nieustającej pasji w nauczaniu.</p> <p> </p> 2024-06-05T08:22:45+02:00 pl https://powiatchoszczenski.pl/aktualnosci/swieto-szkoly.html